۰ میلیون تومان
  • 3
  • 2
  • کامیون

فوتن6تن

(3 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1387 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون6تن باری چوبی

فوتون 6تن

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1382 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون 6تن باری چوبی

فوتون 6تن

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1387 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون 6تن کانتینر مسقف چادر دار

فوتون 6تن

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 140,000,000 فوتون 6تن چادری مسقف

فوتون 6تن

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1393 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 198,000,000 فوتون 6تن باری چوبی

فوتون 6تن

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 90,000,000 فوتون 6 تن یخچالدار

فوتون 6تن

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1388 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 95,000,000 فوتون 6تن شاسی

فوتون 6تن

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون یخچال دار

فوتون 6تن

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1395 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 285,000,000 فوتون 6تن یخچال دار

فوتون 6تن

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 90,000,000 فوتون 6تن مسقف چادری

فوتون 6تن

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1395 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون 6تن مسقف چادری

فوتون

(1 ماه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1394 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون باری چوبی کلیه موتوری پلمپ

حذف آگهی

قوانین

تایید